THE FUTURE IS HERE

THE FUTURE IS HERE

Demo này của Microsoft, sử dụng hologram của một người thật, diễn thuyết bài nói thật nhưng được dịch sang bất kỳ thứ tiếng nào cần thiết, trong demo là tiếng Nhật, và có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, trong bất kỳ không gian nào, vào bất kỳ lúc nào, gọi là mixed reality – thực tế tổng hợp – vừa ảo vừa thật. 

Vậy là con người không còn giới hạn nữa? Vậy là mình không cần bay để diễn thuyết nữa? Vậy là mình không cần phiên dịch nữa? Này là thuật hoá thân cùng một lúc có thể xuất hiện nhiều nơi đây chứ gì. Vậy là tương lai đã trở về hiện tại!

Nguồn: Nguyễn Phi Vân