Browsing loại

InnoTech & Tools

Top 10 công nghệ đang lên năm 2019

Công nghệ nào trong hiện tại sẽ hình thành thế giới của ngày mai? Một báo cáo mới do Diễn đàn Kinh tế Thế giới biên soạn cho thấy một số đổi mới sáng tạo đột…

THE FUTURE IS HERE

THE FUTURE IS HERE Demo này của Microsoft, sử dụng hologram của một người thật, diễn thuyết bài nói thật nhưng được dịch sang bất kỳ thứ tiếng nào cần…