Browsing loại

AI | IOT | Eco System in Marketing

THE FUTURE IS HERE

THE FUTURE IS HERE Demo này của Microsoft, sử dụng hologram của một người thật, diễn thuyết bài nói thật nhưng được dịch sang bất kỳ thứ tiếng nào cần…